top of page

Evaluering & opfølgning

Evalueringsformer, der benyttes på skolen

1. Fagmål og afgangsprøve

 2. Prøver og test

 • Skriftlige terminsprøver/øveprøver i alle fag én gang om året
  for 8. og 9. kl.

 • 2 årlige skriftlige terminsprøver i dansk og matematik

 • for 8.og 9. kl.

 • Projektopgave i 7., 8. og 9.kl.

 • Sprogtest 0. KL efterår - opfølgende test i foråret.

 • Læsetest i 1. – 4. kl.

 • Stavetest i 2. – 5. kl.

 • Diktater, test i færdighedsregning og tabeltræningsprogrammer, der viser antal rigtige løste opgaver

 • Løbende skriftlig og mundtlige evalueringer i alle fag

 • Nationale test foretages frivilligt af lærerne efter eget skøn. Det kan gennemføres i 2., 4. og 6. kl.

 • Der arbejdes med individuelle læsetest for enkelte elever. Det er den fagansvarlige lærer, der gennemfører dem i forbindelse med tilrettelæggelsen af undervisningen for de pågældende elever.

 3. Standpunktskarakterer efter 7-trinsskalaen

 • 8. + 9. kl. får karakterblad 2 gange årligt

 4. Løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

 • Elevernes skriftlige opgaver og øvelser vurderes og kommenteres

 • Elevforedrag/fremlæggelse i forbindelse med en forberedt opgave

 • Iagttagelser af og samtaler med den enkelte elev i klassen

 • Lærer-elevsamtaler i 6. – 9. kl.

 • Elevernes egen evaluering af undervisningen og deres udbytte heraf

 • 1-2 ordinære skole-hjemsamtaler, hvor eleverne deltager hver anden gang fra 0. – 3. kl. og hver gang fra 4. – 9. kl.

 • Ad hoc samtaler med forældrene

 • Særlig fokus på elever, der modtager spsu-støtte med beskrivelse og status-/handleplan for den enkelte.

 • 9. klasses kombinerede sprog-/lejrskole i et engelsktalende land.

5.  Tilsynsførendes besøg og efterfølgende erklæring

 • Tilsynsførendes besøg på skolen med oplevelse af skolens kultur og overværelse af undervisningstimer i forskellige fag og klasser er en meget vigtig del af skolens evaluering.

 • Tilsynet sker efter en tilsynsplan, hvor den certificerede tilsynsførende skal påse, at ”undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen”.

 • Tilsynet omfatter bl.a. elevernes standpunkt i dansk, engelsk og matematik, skolens samlede undervisningstilbud med undervisningsplaner, bøger og materialer samt hjemmesideforhold og demokrati

 • Tilsynsførende drøfter relevante forhold med lærerne og skolelederen

 • Tilsynsførende udfærdiger årligt en rapport/erklæring, som foreligges forældrekredsen ved det årlige forældrekredsmøde.

 • Eventuelle påtalte forhold drøftes og følges op, hvorefter der evalueres. Konklusionerne heraf forelægges og drøftes med tilsynsførende.

6. Den sociale trivsel for eleverne

 • Elevernes individuelle og sociale trivsel følges af klasselæreren og teamet. Elever/klassen inddrages i nødvendigt omfanget.

 • Lærer-elevsamtaler i 0. – 9. kl.

 • Lærerne evaluerer klassens sociale trivsel indbyrdes til klassemøder og efter behov i trinteam.

 • AKT-medarbejderen fører samtaler med klasser og enkelte elever med det formål at fremme trivsel og fællesskab (AKT = Adfærd, Kontakt og Trivsel)

 • Skolesundhedsplejersken har kontakt med eleverne og kan opfange tegn på personlig og/eller social mistrivsel

 • Klasseforældremøder og ordinære forældresamtaler, ad hoc samtaler og intra mellem hjem og skole.

 • Undervisningsmiljøvurdering med opfølgning og handleplan

Konklusionen på ovenfor anførte evalueringsområder 

1. Afgangsprøve 9. kl. maj-juni 2023

Vi var tilfredse med resultatet af afgangsprøverne i 2023. Elevernes faglige standpunkter varierer med evner og flidsniveau. Vi stiller forventninger om, at eleverne hver især yder det, han/hun kan.

Vores lærere kombinerer faglige ambitioner med støtte og anerkendelse af alle elever.

2. Prøver og tests

Den brede vifte af faglige tests har givet både elever og lærere et godt afsæt for det videre faglige forløb. Stave-, læse- og matematiktests foretages af faglærer og/eller af lærer med særlig kompetence på området. Resultatet, som er forelagt de relevante lærere eller teamet omkring klassen, og danner baggrund for ekstra stave-, læse og taltræning for nogle elever. Vi kalder dem skubkurser.

Der arbejdes med særlige tilrettelagte intensive fagforløb for hele klasser. Denne del af vores arbejde evalueres løbende på ressourceteam-møder, hvor funktionslærere på områderne faglighed og trivsel sidder sammen med skolelederen. Her sidder også eksterne relevante fagkompetencer når det er nødvendigt.

3. Standpunktskarakterer efter 7-trinsskalaen

Anvendes og bruges til drøftelse med den enkelte elev for at målfastsætte den næste periodes indsats.

4. Løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Både den skriftlige og den mundtlige kommunikation med forældrene om elevens standpunkt og udvikling samt de direkte tilbagemeldinger til eleverne er en fortsat kilde til udvikling for den enkelte. Der er en tæt opfølgning på barnets udvikling og udfordringer.

5. Tilsynsførendes besøg og erklæring

 Se tilsynserklæringen her på hjemmesiden under ”Certificeret tilsynsførende”.

6. Den sociale trivsel for eleverne

Der arbejdes intensivt med social inklusion på alle klassetrin. Funktionslærer med AKT-kompetencer, læsevejledere, skilsmisse/sorg grupper, klasselærerfunktion samt tæt forældresamarbejde er de bærende kræfter omkring elevers trivsel. Ledelsen er tæt informeret om elever med særlige udfordringer.   

Plan for opfølgning på evalueringen

 • Forhold, der indvirker på elevernes eksamensresultat drøftes i lærergruppen med henblik på evt. præstationsstøttende tiltag.

 • Vi har uddannet personale inden for special-pædagogikken med henblik på inddragelse i almenpædagogikken.

 • Vi vil arbejde i ressourceteam for afdækning af behov tidligt i skoleforløbet til gavn for skolens lærere og elever.

 • Vi vil videreudvikle den enkelte lærers kompetence til at undervisningsdifferentiere – også med henblik på de dygtige elever.

Næste evaluering af den samlede undervisning

Sidst redigeret august 2022

bottom of page